INSITUTE FOR DEMOCRACY AND MEDIATION - SOCIAL TRUST AND INSTITUTIONAL AUTHORITY IN THE ALBANIAN DEMOCRACY
The study on “Social Trust and Institutional Authority in the Albanian Democracy” constitutes one of the most important activities of IDM for 2010-2011. It was undertaken within the framework of defining social perceptions regarding the role of social trust in the construction of the rule of law and of providing an answer vis-à-vis this relationship. It is based on the idea that there can be no simple answers for such complicated issues.
The current study offers data on phenomena related to the system of active values within the society. It views these values as very efficient components of social processes, especially in building trust and institutions.
CLICK HERE FOR THE PUBLICATION IN ENGLISH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INSTITUTI PER DEMOKRACI DHE NDERMJETESIM - BESIMI SOCIAL DHE AUTORITETI INSTITUCIONAL NE DEMOKRACINE SHQIPTARE
Studimi që keni në dorë merret me marrëdhëniet midis besimit social, autoritetit të ligjit dhe shtetit ligjor. Autorët e tij mendojnë se institucionet që ne kemi arritur t’i ndërtojmë pasqyrojnë kapacitetin tonë për të ndërtuar një shoqëri funksionale dhe se ato nga ana e tyre, me realizimet dhe mosrealizimet e tyre, formësojnë nivelin tonë të besimit dhe të mosbesimit në to. Kësisoj, në studimin në fjalë do të trajtohet marrëdhënia midis kapitalit tonë social dhe besimit në institucionet e ligjit.
KLIKO KETU PER PUBLIKIMIN NE SHQIP

Picture



Leave a Reply.


Google Analytics tracking code